marți, 26 ianuarie 2010

ROMÂNIA(RAMANIA) Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre

Image Hosting by PictureTrail.com

ROMÂNIA(RAMANIA) Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi ExtraterestreMESAJ


Gicu Dan

Dragi Cititori Misionari Constructori ai Noii Civilizaţiei Terestre, care încă mai sunteţi reticenţi în privinţa Rolului Central Misionar Spiritual al României.
În contextul celor afirmate anterior, percepţia voastră care actualmente nu este completă vis a vis de importanta Misionar Spirituală Centrală a României pentru întreaga Terră şi nu numai, veţi ajunge în viitorul apropiat în posesia-mijlocul unor Informaţii-Evenimente Spirituale pornite din România, Informaţii-Evenimente de o Importanţă Extraordinară şi Unice pe toată planeta, situaţie care vă v-a face să Acceptaţi Inevitabil faptul că România este atât Inima Ocultă a Terrei, dar şi Centrul Federaţiei Cristice Terestre şi Extraterestre concomitent. Cum în ultimii 6 ani (2003-2009) am asistat la Transmutaţia de Conştiinţă a unor Misionari Români de la Nu este adevărat, la Este Adevărat că România este Noul Centru Misionar Terestru, voi toţi reticenţii care ulterior vă Treziţi Spiritual, vă veţi încadra în tiparul de exprimare pe care Colegul nostru Misionar Ion Gabriel îl afirmă public, sincer şi deschis, ca un model de Acceptare Inevitabilă al Noului Adevăr Şi Miracol Cristic Românesc: Aşa gândeam şi eu până mai acum nu ştiu cât timp, tot ca unii dintre voi, faptul că România nu este Buricul Pământului. Însă acum gândesc tocmai invers: România este Buricul Pământului şi are cel mai important Rol de pe Pământ. Pentru voi, România poate sa fie ultima ţară spirituală din lume. Nu-mi pasă ce cred alţii, dar pentru mine România este cea mai Măreaţă ţară spirituală din lume. Şi vă veţi convinge singuri de aceasta.
Şi aşa este Dragi Prieteni.

V.- INVITAŢIE EZOTERICĂ PENTRU SHAUMBRA TERREI
din partea Fraţilor lor Spirituali din România:

Dragii noştri prieteni, colaboratori şi fraţi spirituali deopotrivă, care în contextul propriului vostru destin uman v-aţi ales Misiuni Spirituale delicate pe întinsul spaţiu al planetei Pământ, dacă din diverse motive nu înţelegeţi încă de ce ROMÂNIA este INIMA OCULTĂ a Terrei, vă invităm să veniţi aici în corp astral pentru cercetări ezoterice, să veniţi aici în corp fizic pentru cercetări fizice şi clarvizionare, sau să cercetaţi România la nivel clarvizionar de la distanţă pe obiectivele ezoterice indicate şi nu numai.
Fiţi bineveniţi şi binecuvântaţi dragii noştri prieteni.

VI.- Echipa Cristică( Shaumbra ) din România, pentru Echipa Cristică( Shaumbra ) a Terrei


RUGĂMINTE :

Noi Fiii Luminii Divine din România-Inima Ocultă a Terrei, vă solicităm tuturor Fiilor Luminii Divine de pe Terra, vouă care sunteţi Lumina Cristică a celorlalte popoare Terestre, o colaborare Informaţional Fizică şi Metafizică permanentă.
VĂ MULŢUMIM anticipat.

MESSAGE

Gicu Dan

Dear Readers Missionaries of New Civilization Builders Land, which still are apprehensive about the central role of the Spiritual Mission of Romania. In the context of the stated above, your perception that is not currently complete opposite of important Central Spiritual Mission of Romania to the entire Earth and beyond, you will in the near future hold-middle-spiritual event information coming from Romania, Info - Events by the huge and unique throughout the planet, a situation that you will inevitably accept the fact that Romania is so occult heart of Earth, but also terrestrial and extraterrestrial Center Christed Federation co. As in the past 6 years (2003-2009) I attended the transmutation of consciousness of the Romanian Missionary is not true, is true that Romania is the new Mission Center land, all of you who will then reticenţii spiritual awakening, you'll stick pattern of expression on which our colleague John Gabriel Mission says it publicly, honestly and openly as a model of the New Truth and Acceptance inevitable miracle Romanian Cristi: So up until now I thought and I do not know how long, all that some of you, the fact that Romania is Navel Earth. But now think the opposite: Romania is Navel Earth and is the most important role on Earth. For you, Romania may be the last country in the spiritual world. I do not care what others think but for me, Romania is the largest country in the spiritual world. And you will convince themselves of it.

So is Dear Friends.

V. - CALL FOR Shaumbra TERRE Esoteric from their spiritual brothers in Romania:

Our dear friends, collaborators and also spiritual brothers, which in the context of your own human destiny you have chosen to spread sensitive Missions Spiritual Earth space, if for some reason not yet understand what ROMANIA is the heart of occult Earth, we invite you to came in the astral body for esoteric research, to come here in the physical body for physical research and clarvizionare, or to look at clarvizionar Romania remotely esoteric targets set and beyond. Be welcome and bless our dear friends.

VI .- Team Cristea (Shaumbra) in Romania, the team Cristea (Shaumbra) of Earth

Desire:

November Sons of Light Divine Heart of Romania occult Earth, we ask all the children of Light Divine on Earth, to you who are the light of other peoples Cristi Land Information Physics and Metaphysics an ongoing collaboration.

Thank you.